POLYAK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

KVKK Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

I. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, “POLYAK EYNEZ ENERJİ ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.” (Şirketimiz),
çalışanlarına, hukuki ilişkide ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma
yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

II. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek
kişiler tarafından işlenebilmektedir;
- Çalışanlarımızın kişisel verileri, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin
sağlanması amacı doğrultusunda; Şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık
pozisyonlara uygun personel temini, Çalışan İlişkileri operasyonlarının yürütülmesi, çalışan adayı
seçimi, özlük işlerinin yönetilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi, iş sağlığı ve
güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla
kaydedilmiştir ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, aynı amaçlarla ve bu amaçlarla
sınırlı olarak işlenmektedir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI

1. GENEL İLKELER

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar doğrultusunda; 6698
sayılı Kanun’un 4. maddesinde genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. Buna göre; her
türlü veri işlemesinde;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
genel ilkeleri göz önünde tutulmaktadır.

2. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

A) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası
belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
B) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak
işlenebilecektir. Örneğin, Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Çalışanlarımızın kimliklerinin yetkili
mercilere bildirilmesi.
C) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü
korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir.
Örneğin, baygınlık geçiren çalışanımızın kan grubu bilgisinin arkadaşları tarafından doktorlara
verilmesi.
D) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi
mümkündür. Örnek: İş sözleşmesinin kurulması için çalışan adayımızdan CV alınması.
E) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu
olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, Asgari Geçim İndiriminden
Çalışanımızı yararlandırmak için, aile bilgisinin işlenmesi.
F) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler
işlenebilecektir.
G) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, İspat niteliği olan verilerin (satış sözleşmesinin,
faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.
H) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru
menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir. Örneğin, Şirketin güvenlik kamerası ile hırsızlığa karşı veya iş güvenliği amacıyla
kritik noktalarının izlenmesi.

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ
Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak,
KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki
durumlarda işlenmektedir: Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli
kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilecektir. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve
cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir. Şirketimizin “çok tehlikeli” iş
kolunda faaliyet göstermesi nedeniyle iş sağlığı ve iş güvenliği sorumluluklarını yerine getirmek
üzere çalışanların sağlık bilgilerinin toplanması, değerlendirilmesi gerekmektedir.
IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler
tarafından; internet sitesi, iş başvuru formları, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, anketler, iş
sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık
rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, Şirketimiz faaliyetlerinin, yasalar çerçevesinde
sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin amaçlarını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.
V. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki
haklara sahipsiniz:
● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
● Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.


KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmakla ilgili talebinizi, “aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu
çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapılacak başvurularda,
yukarıda belirtilen hakları kullanmak için kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istenilen
hakka yönelik açıklamalarınızla birlikte talebin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi
hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek şirketimize iletilmesi gerekli ve yeterlidir. 

Başvuru Formu


POLYAK EYNEZ ENERJİ ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.